Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis ćwiczeń

 

II Pracownia Fizyczna jest wyposażona w 53 nowoczesne zestawy ćwiczeniowe. Na większości z nich wykonywane są różne warianty danego ćwiczenia w zależności od kierunku oraz specjalizacji studiów.

Dla studentów fizyki i biofizyki dane ćwiczenie wykonywane jest przez okres trzech kolejnych zajęć, a studenci zaawansowanych materiałów i nanotechnologii wykonują je podczas bieżących zajęć na Pracowni. Zajęcia na pracowniach specjalistycznych trwają nawet kilka tygodni na danym zestawie.

 

Zestaw Ćwiczenie Nr sali Opiekun
Z1 Badanie przejść fazowych w ciekłych kryształach termotropowych metodą mikroskopii polaryzacyjnej F-2-15 dr hab. Jakub Rysz
Z2 Badanie anizotropii dielektrycznej nematycznych ciekłych kryształów F-2-15 dr hab. Jakub Rysz
Z3 Nowoczesne metody mikroskopii optycznej w badaniach układów biologicznych F-2-15 dr Joanna Raczkowska
Z4 Badanie substancji krystalicznych metodą dyfrakcji promieni X F-2-13 dr hab. Stanisław Baran
Z5 Badanie efektu Zeemana w widmie atomowym Hg za pomocą interferometru Fabry-Perot'a F-2-11 dr Tomasz Kawalec
Z6 Badanie magnetycznego rezonansu jądrowego w ciałach stałych metodą fali ciągłej F-2-09 dr Anna Majcher
Z7 Badanie magnetycznej relaksacji protonów metodą echa spinowego F-2-09 dr hab. Leszek Józefowski
Z8 Impulsowy spektrometr MRJ. Spektroskopia fourierowska i relaksometria F-2-09 dr hab. Leszek Józefowski
Z9 Badanie własności półprzewodnikowych złączy p-n F-2-07 dr hab. Stanisław Baran
Z10 Badanie właściwości dielektrycznych tytanianu baru w sąsiedztwie punktu Curie F-2-07 dr hab. Jakub Rysz
Z11  Sprawdzanie prawa Stefana-Boltzmanna i wyznaczanie stałej C2 we wzorze Plancka F-2-07 prof. dr hab. Jacek Kołodziej
Z12 Spektroskopia nasyceniowa F-2-05  
Z13 Ultrakrótkie impulsy światła i ich pomiar F-2-05 dr hab. Krzysztof Dzierżęga
Z14 Efekt elektrooptyczny F-2-05 dr hab. Krzysztof Dzierżęga
Z15 Generacja drugiej harmonicznej F-2-05  
Z16 Laser Nd:YAG F-2-05 dr Adam Wojciechowski
Z17 Badanie modeli powierzchni krystalicznych metodami dyfrakcyjnymi F-2-02 prof. dr hab. Jacek Kołodziej
Z18 Badanie nadsubtelnej i izotopowej struktury w widmie atomowym Tl (talu) za pomocą
interferometru Fabry-Perot'a
F-2-04 dr Tomasz Kawalec
Z19 Wyznaczanie energii dysocjacji molekuły jodu I2 F-2-06 prof. dr hab. Jarosław Koperski
Z20 Wyznaczanie energii aktywacji siarczku kadmu F-2-06 dr hab. Bartosz Such
Z21 Zastosowanie metody rezystometrycznej do badania przemiany martenzytycznej
w stopach z pamięcią kształtu
F-2-08 dr hab. Stanisław Baran
Z22 Badanie składu substancji stałych i ciekłych metodą rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej (XRF) F-2-08 dr Benedykt Jany
Z23 Badanie magnetycznych przemian fazowych oraz przemian typu „porządek-nieporządek" w związkach międzymetalicznych metodą rezystometryczną F-2-08 dr Teresa Jaworska-Gołąb
Z24 Pompowanie optyczne F-2-01 dr Tadeusz Pałasz
Z25 Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA F-2-10 dr hab. Krzysztof Dzierżęga
Z26 Światłowodowa siatka Bragga F-2-10 dr hab. Krzysztof Dzierżęga
Z27 Interferometria F-2-12  
Z28 Holografia F-2-16 dr Tomasz Kawalec
Z28B Holografia cyfrowa F-2-16 dr Tomasz Kawalec
Z29 Elektronika jądrowa (ćwiczenie wprowadzające do zestawów z fizyki jądrowej Z30 — Z39) G-2-13 dr Aleksandra Wrońska
Z30 Pomiar energii cząstek α spektrometrem półprzewodnikowym. Wyznaczanie strat energii cząstek α w powietrzu i aluminium  G-2-13 dr hab. Jacek Zejma
Z31 Eksperyment Rutherforda G-2-13 dr hab. Jacek Zejma
Z32 Pomiar widm promieniowania ß przy pomocy spektrometru magnetycznego G-2-13 prof. dr hab. Andrzej Magiera
Z33 Pomiar i analiza widm promieniowania γ za pomocą spektrometru scyntylacyjnego.
Wyznaczenie współczynnika absorpcji promieniowania γ w metalach.
G-2-13 dr Michał Silarski
Z34 Własności liczników półprzewodnikowego i scyntylayjnego G-2-13 prof. dr hab. Andrzej Magiera
Z36 Liniowy model pozytonowego tomografu emisyjnego. Korelacje kierunkowe G-2-13 dr Aleksandra Wrońska
Z37 Czas życia mionów G-2-13 prof. dr hab. Jerzy Smyrski
Z38 Promieniowanie kosmiczne G-2-13 prof. dr hab. Jerzy Smyrski
Z39 X1 - Promieniowanie X
X2 - Efekt Comptona

X3 - Dozymetria i badanie wpływu promieniowana X na media biologiczne
X4 - Obrazowanie oraz badanie rozmiarów i położenia obiektów naświetlonych promieniowaniem X
G-2-13 dr Eryk Czerwiński
prof. dr hab. Andrzej Magiera
dr Eryk Czerwiński
prof. dr hab. Andrzej Magiera
Z40 Badanie przejść fazowych G-2-11  
Z41 Spektroskopia odbiciowa światła białego G-2-12 dr hab. Jakub Rysz
Z42 Właściwości optyczne polimerów sprzężonych G-2-15  
Z43 Badanie przewodności elektrycznej nanodrutów G-2-09 dr Szymon Godlewski
Z44 Kropki kwantowe G-2-09 dr Szymon Godlewski
Z45 Waga magnetyczna G-2-07  
Z46 Pomiary kąta zwilżania G-2-12  
Z47 Badanie właściwości elektrofizjologicznych błon komórkowych G-2-16 dr hab. Zenon Rajfur
Z48 Elektroforeza białek na żelu poliakrylamidowym G-2-16 prof. dr hab. Ewa Stępień
Z49 Biosensory G-2-16 dr hab. Zenon Rajfur
Z50 Magnetyczny rezonans jądrowy w polu magnetycznym Ziemi F-2-01 dr Tadeusz Pałasz
Z51 Badanie powierzchni materiałów za pomocą skaningowej mikroskopii sił atomowych (AFM) G-2-20 dr Marta Targosz-Korecka
Z52 Źródła jonów i podstawy spektrometrii masowej B-0-19 prof. dr hab. Andrzej Warczak
Z53 LIBS - analiza materiałowa metodą spektroskopii plazmy indukowanej laserem C-1-16 dr hab. Krzysztof Dzierżęga
Z54 Szczypce optyczne G-2-11 dr hab. Krzysztof Dzierżęga
Z55 Splątanie kwantowe F-2-01 dr Tadeusz Pałasz
Z56 Badanie szumów F-2-04 dr Paweł Dąbczyński
IM13 Efekt Halla w germanie typu p i wyznaczanie przerwy energetycznej w germanie niedomieszkowanym F-2-15 dr Anna Majcher
IM25 Od diody LED do lasera półprzewodnikowego F-2-03 prof. dr hab. Jarosław Koperski