O Pracowni

Druga Pracownia Fizyczna (IIPF), Pracownia Metod Fizycznych Biologii (PMFB) oraz Pracownia Badań Materiałów I (PBM-1) przeznaczone są odpowiednio dla studentów III-go roku fizyki, III roku biofizyki oraz II roku zaawansowanych materiałów i nanotechnologii.

Głównym celem dydaktycznym obu pracowni jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami badawczymi różnych działów fizyki eksperymentalnej, a także doskonalenie ich umiejętności doświadczalnych na wszystkich etapach eksperymentu fizycznego (prawidłowe sformułowanie problemu, przygotowanie planu eksperymentu i przeprowadzenie go zgodnie z regułami sztuki, analiza otrzymanych wyników, wybór optymalnej metody obliczeniowej, dyskusja błędów i niepewności pomiarowych, a także przygotowanie sprawozdania, czyli końcowego opisu wykonanego doświadczenia, który ma charakter publikacji naukowej).

Większość stanowisk doświadczalnych wyposażona jest w komputery, które służą do rejestrowania danych doświadczalnych, sterowania eksperymentem, opracowania wyników oraz przygotowania sprawozdania.
Opracowanie wyników przeprowadzonych doświadczeń studenci wykonują w ramach zajęć przy ścisłej współpracy z pracownikami dydaktycznymi prowadzącymi dane ćwiczenia.

Z zestwów ćwiczeniowych na Pracowni korzystają także studenci biotechnologii, ochrony środowiska oraz studenci wyższych lat wykonujący pracownie  specjalistyczne.