Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektronika jądrowa / Nuclear electronics

Ćwiczenie „Elektronika jądrowa" jest wstępnym ćwiczeniem do pozostałych ćwiczeń z zakresu fizyki jądrowej. Ma ono dwojaki cel: zapoznanie studenta z przetwarzaniem impulsów elektrycznych pochodzących z detektorów promieniowania oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej pracy ze źródłami promieniotwórczymi.

W części elektronicznej studenci poznają podstawowe moduły elektroniczne służące obróbce i pomiarowi parametrów sygnałów elektronicznych. Są to min. wzmacniacz liniowy, analizator jednokanałowy, przelicznik, linia opóźniająca, układ koincydencyjny. Zestawiając z tych modułów proste układy studenci obserwują ich działanie, mierzą parametry otrzymywanych sygnałów (np. amplituda, czas narastania) i zapoznają się ze statystyką pomiarów jądrowych. W szczególności badają zjawiska koincydencji i antykoincydencji sygnałów z dwóch detektorów.

Jednocześnie podczas tego ćwiczenia studenci poznają pojęcia i jednostki używane w fizyce jądrowej i dozymetrii, sposoby ochrony przed oddziaływaniem jądrowym oraz uzyskują informację o zagrożeniach dla zdrowia związanych z promieniotwórczością.

 The "Nuclear Electronics" exercise is a preliminary exercise for other nuclear physics exercises, which has two goals: to familiarize the student with the processing of electrical impulses from radiation detectors and with the principles of safe work with radioactive sources.

In the electronic part, students learn about basic electronic modules for processing and measuring the parameters of electronic signals. These include a line amplifier, a single channel analyzer, a converter, a delay line, and a coincidence circuit. By building simple systems with these modules, students observe their operation, measure the parameters of received signals (eg amplitude, rise time) and become acquainted with the statistics of nuclear measurements. In particular, they examine the phenomena of coincidences and anti-coincidences of signals from two detectors.

At the same time, students learn the concepts and units used in nuclear physics and dosimetry, methods of protection against nuclear impact, and obtain information about health risks associated with radioactivity.