Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiar i analiza widm promieniowania γ za pomocą spektrometru scyntylacyjnego. Wyznaczanie współczynnika absorpcji promieniowania γ w metalach / Measurement and analysis of the mono-energetic γ quanta energy distribution with a scintillating spectrometer. Determination of the γ rays attenuation coefficients in metals

Celem ćwiczenia jest wykonanie pomiarów prostych i absorpcyjnych widm promieniowania gamma różnych izotopów promieniotwórczych przy pomocy detektora scyntylacyjnego NaJ(Tl) z analizatorem wielokanałowym. Mierzone są widma izotopów 22Na, 60Co, 133Ba i 137Cs, a następnie prowadzona jest ich analiza w oparciu o odpowiednie schematy rozpadu. Szczególną uwagę przywiązuje się do wnikliwego oznaczenia obszarów widma prezentujących różne formy oddziaływania kwantów gamma ze scyntylatorem i osłonami. W drugiej części eksperymentu mierzy się widma gamma 60Co lub/i 137Cs po przejściu przez rosnącą warstwę metalowych absorbentów Al., Fe/Cu, Pb. Przeprowadza się jakościową analizę zmiany kształtu widma i wyznacza wartości współczynników absorpcji.

The aim of the experiment is to perform absorption measurements of gamma radiation spectra of various radioactive isotopes using a NaI(Tl) scintillation detector with a multi-channel analyzer. The isotope spectra of 22Na, 60Co, 133Ba and 137Cs are measured, and then their analysis is carried out based on appropriate decay schemes. Particular attention is paid to the indentification of areas of the spectrum corresponding to various forms of interaction of gamma quanta with the scintillator and shielding materials. In the second part of the experiment spectra of gamma quanta from 60Co or / and 137Cs sources are measured after passing through the growing layer of metal absorbers Al, Fe, Cu and Pb. For each metal a qualitative analysis of the change in the shape of the spectrum is carried out and the values of absorption coefficients are determined.